Ochrana osobných údajov

Sme rovnako pripravení spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje ako poskytovať Vám bezchybné a nadštandardné finančné sprostredkovanie a s tým spojené služby. Tento dokument vám poskytne informácie predovšetkým o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako aj poučenie, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

1. O nás - Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“) rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť 4Value s.r.o., so sídlom Vlašská 13818/3A, 831 06 Bratislava, IČO: 51 286 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 126103/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť buď priamo na tel. č. 00421 908 728 345 alebo písomne na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adrese sídla spoločnosti v zmysle ORSR.

Vaše údaje budú uchovávané na zabezpečených IT zariadeniach. Prístup k Vašim údajom je obmedzený iba na tých zamestnancov a sprostredkovateľov, ktorí tieto údaje potrebujú poznať za účelom umožnenia vykonávania zmluvy uzatvorenej medzi nami resp. poskytovania Vami požadovaných služieb, prípadne im povinnosť oboznamovať sa s Vašimi osobnými údajmi ukladá priamo platná legislatíva. V prípade pochybenia v oblasti ochrany osobných údajov zo strany Spoločnosti, sprostredkovateľov alebo tretích osôb, máme vypracované postupy tak, aby bolo riziko vzniku pochybenia/škody čo najnižšie, resp. aby sme vzniknutú škodu resp. dôsledky pochybenia minimalizovali v najväčšej možnej miere.

Spoločnosť je v rámci spracovania osobných údajov a ZoOOÚ aj v pozícii sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je v zmysle ZoOOÚ každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, kedy obsah a rozsah spracovania osobných údajov závisí od zmluvného vzťahu s prevádzkovateľmi resp. platnej legislatívy.

2. Rozsah

Spracúvame len také osobné údaje, aké nám vyplývajú z platnej legislatívy, resp. také aby sme Vám mohli poskytovať profesionálne služby, pričom rozsah osobných údajov je väčšinou určený všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak vaše údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu rozsah údajov je uvedený priamo v súhlase.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje: najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, rodné číslo (ak je pridelené), dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, platnosť dokladu totožnosti, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, podpisový vzor, či sa jedná o politicky exponovanú osobu, daňová rezidencia.

Pokiaľ je právny úkon vykonaný na základe splnomocnenia, dochádza zo strany Spoločnosti aj k spracovaniu osobných údajov splnomocnenca a to v primeranom rozsahu ako v prípade fyzickej osoby Klienta. Uvedené sa vzťahuje aj na prípad zastúpenia zákonným zástupcom v prípade právneho úkonu dieťaťa, kedy dochádza zároveň k spracovaniu osobných údajov tohto zákonného zástupcu. Účelom tohto spracúvania je najmä identifikácia a overenie identifikácie klientov a ich zástupcov, uzatváranie zmluvných vzťahov a plnenie zmlúv a záväzkov.

Spoločnosť môže za účelom prevencie a odhaľovania trestných činov spracúvať aj osobné údaje konečného užívateľa výhod resp. osoby, ktorá je vlastníkom finančných prostriedkov, ktoré majú byť použité pri realizovanom obchode.

Sociodemografické údaje: umožňujúce ponúknuť vám finančné produkty a služby vyhovujúce Vašim potrebám typu vek, vzdelanie, povolanie, rodinný stav, príjmy a výdavky, doba trvania pracovnej zmluvy, zdravotný stav (choroby úrazy pre prípad poistenia).

Geolokalizačné údaje: IP adresy

Transakčné údaje: bankové spojenie IBAN
Zoznam, resp. rozsah osobných údajov spracúvaných Spoločnosťou určujú osobitné predpisy najmä zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej aj ako „ZFSFP“), zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Účely a právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie údajov v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme na sprostredkovanie požadovaného produktu alebo služby.

Právny základ: Spoločnosť získava a spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ”) (a to najmä § 13 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. f)) ako aj v súlade so znením osobitných zákonov.

Účely spracovania na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ -

„spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby”

Spoločnosť je oprávnená bez súhlasu klienta spracúvať jeho osobné údaje, ak je to nevyhnutné v predzmluvných vzťahoch na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Zároveň v súvislosti s uzatváraním zmluvného vzťahu alebo vykonania transakcie je Spoločnosť oprávnená získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním z dokladu totožnosti na základe osobitných zákonov. Bez týchto údajov by sme nemohli zmluvu s vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Odmietnutie poskytnutia osobných údajov v zmysle tohto právneho základu môže mať za následok neuzatvorenie zmluvy a nemožnosť poskytnutia služby alebo produktu, resp. ďalšie následky stanovené právnymi predpismi.

Účely spracovania na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOÚ -

„spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná”

Ako licencovaný subjekt máme viacero povinností, ktoré nám ukladajú osobitné právne predpisy. Preto Vaše údaje spracúvame aj v prípadoch, ak nám túto povinnosť ukladá osobitný zákon, najmä:

zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

opatrenia Národnej banky Slovenska

Účelom spracovávania na základe osobitných zákonov je najmä:

i) na účel identifikácie klientov a ich zástupcov, zistenia a zaznamenia ich požiadaviek a potrieb, na účel ochrany a domáhania sa práv voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti Spoločnosti, najmä v zmysle §35 ZoFS („Finančný agent alebo finančný poradca je povinný zistiť a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Pri finančnom sprostredkovaní investičných produktov založených na poistení je finančný agent alebo finančný poradca povinný zistiť aj informácie týkajúce sa schopnosti klienta alebo potenciálneho klienta znášať straty a informácie o investičných cieľoch klienta alebo potenciálneho klienta vrátane jeho odolnosti voči riziku tak, aby finančný agent alebo finančný poradca mohol klientovi alebo potenciálnemu klientovi odporučiť investičné produkty založené na poistení, ktoré sú pre neho vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú postoju klienta alebo potenciálneho klienta k riziku a schopnosti znášať straty. Na požiadanie finančného agenta alebo finančného poradcu je klient alebo potenciálny klient povinný písomne alebo na inom trvanlivom médiu potvrdiť mu splnenie povinností podľa prvej vety alebo druhej vety“).

ii) vykonania starostlivosti vo vzťahu ku Klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie v zmysle § 10 a § 19 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a iii) výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi finančným agentom a finančnou inštitúciou v zmysle ZFSFP.

Naša Spoločnosť môže rovnako spracúvať osobné údaje na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ďalej na základe ustanovení osobitného zákona, alebo na základe súhlasu klienta ako dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov.

Za účelom, aby sme si plnili zákonné povinnosti ste nám povinní poskytnúť vyžadované informácie a dokumenty ako nás aj notifikovať o akýchkoľvek zmenách. Bez týchto údajov a dokladov vám nemôžeme poskytovať požadované služby.

Účelom spracovania na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ

„spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov”

Oprávneným záujmom Spoločnosti je napr. informovať vás o informáciách súvisiacich s poskytovanou službou, ponúkať vám služby a produkty finančnej inštitúcie pre ktorú vykonávame finančné sprostredkovanie, obhajoba právnych nárokov, súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, štatistické účely, interný reporting, zabezpečiť ochranu našich priestorov prostredníctvom kamerových systémov a pod..

Účelom sú teda aj marketingové aktivity t.j. - poskytovanie a posielanie reklamných, propagačných a marketingových materiálov za účelom zistovania záujmu v oblasti investovania, vrátane telefonickej komunikácie, posielania správ elektronickej pošty (vrátane krátkych správ).

Spoločnosť pred spracovaním osobných údajov na tomto právnom základe prihliada na skutočnosť, či jej právne záujmy neprevažajú záujmy a práva dotknutej osoby, resp. či sú v rovnováhe, či je jej zámer oprávnený a či je spracovanie na tomto právnom základe nevyhnutné. Ďalej Spoločnosť berie do úvahy primerané očakávania dotknutých osôb, či môžu očakávať spracovanie osobných údajov zo strany Spoločnosti.

V prípade, ak nie je medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou priamy zmluvný vzťah, Spoločnosť bude spracovávať osobné údaje na nevyhnutne potrebnú dobu, kým bude spĺňať zákonné predpoklady oprávneného záujmu, resp. maximálne po dobu 1 roka odo dňa spracovania osobných údajov alebo do momentu kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať takéto spracovanie osobných údajov, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

Na spracovanie v zmysle tohto bodu sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo namietať takéto spracovanie, s následkom obmedzenia spracúvania zo strany Spoločnosti, resp. v prípade marketingu námietka znamená ukončenie spracúvania osobných údajov na tento účel.

Účelom spracovania na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOÚ

„dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel”

Pokiaľ osobné údaje klienta nie sú spracúvané na základe vyššie uvedených dôvodov, osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu a to v rozsahu a na účel uvedený v súhlase. Udelený súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávaných údajov pred jeho odvolaním. Doba spracovania je uvedená priamo v súhlase.

4. Doba

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov (resp. aj na dlhšiu dobu ak o to požiada Národná banka slovenska - NBS), ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi a to v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi. Spracovávanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákonov uvedených v bode 3 na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOÚ nasledovne:

zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – finančný agent najmenej počas 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – v zmysle §19 ods. 2 počas 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, v zmysle §19 ods. 3 dlhšie ako 5 rokov a ak o to požiada finančná spravodajská lehota ďalších 5 rokov (max. však 10 rokov),

5. Zdroje

Osobné údaje získavame priamo od vás, napr. údaje, ktoré uvádzate v klientskej zmluve, investičnom dotazníku, čestných vyhláseniach, na plnej moci, z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, zoznamov alebo webových stránok (napr. obchodný register, živnostenský register, profesijný register, www.zlatestranky.sk, www.zoznam.sk, na infolinke 1181 a pod.)

6. Kam putujú Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje tretím osobám, resp. príjemcom, ak nám takúto povinnosť ukladá osobitný zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo ste na takéto konanie poskytli svoj súhlas alebo ide o našich sprostredkovateľov. Vaše osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie viď nižšie.

Sprostredkovatelia

V súvislosti s našim predmetom podnikania naša Spoločnosť využíva služby zmluvných partnerov. S takýmito subjektmi máme uzatvorenú zmluvu o spracovávaní osobných údajov, v rámci ktorej je stanovená povinnosť materiálno-technického zabezpečenia z ich strany, vrátane ošetrenia pravidiel ochrany osobných údajov, resp. prípadných sankcií za ich porušenie. Sprostredkovatelia sú povinní nás bezodkladne informovať o akýchkoľvek narušeniach bezpečnosti spracúvaných osobných údajov. Ide najmä o IT spoločnosti, advokátske kancelárie, spoločnosti poskytujúce poradenstvo, ale aj finančných agentov. Zoznam sprostredkovateľov:

- WebHouse, s.r.o., so sídlom Paulínska 20, Trnava 917 01, IČO: 36 743 852

Tretie strany

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám resp. príjemcom, ak nám takúto povinnosť ukladá osobitný zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo ste na takéto konanie poskytli svoj súhlas.

Tretími stranami sú:

Orgány verejnej správy a štátne inštitúcie: napr. Finančná spravodajská jednotka, orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, notári, likvidátori, orgány dohľadu – Úrad na ochranu osobných údajov, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, NBS, NKÚ, Finančná správa SR, Ministerstvo financií SR, Sociálna poisťovňa a pod.,

Inštitúcie poskytujúce finančné služby a kreditné inštitúcie za účelom vykonávania zmluvného vzťahu s Vami

Prevádzkovatelia

Osobné údaje potenciálnych klientov spracúvame aj pre finančné inštitúcie s ktorými máme uzatvorenú písomnú zmluvu v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cezhraničný prenos osobných údajov

V súvislosti s tým, že ako samostatný finančný agent pôsobíme iba na území Slovenskej republiky, prípadný cezhraničný prenos osobných údajov vymedzujú podmienky spracovania osobných údajov zo strany prevádzkovateľov (t.j. finančných inštitúcií s ktorými ste prostredníctvom našich služieb uzatvorili zmluvu). Bližšie informácie nájdete v ich poučeniach a zverenených dokumentoch k téme ochrany osobných údajov.

7. Aké máte práva

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžete uplatniť nasledovné práva:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, účely spracúvania a právny základ spracúvania, informácie o právach dotknutých osôb, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov.

Požadovať prístup k osobným údajom

Máte právo vyžadovať, či o Vás sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie, existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práve namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. Preto, ak ste zmenili napríklad kontaktné údaje, prosím informujte nás, a Vaše osobné údaje opravíme. Zároveň máme povinnosť viesť o Vás správne a aktuálne údaje. Preto je dôležité, aby ste nás o každej zmene Vašich údajov bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám zdokladovali.

Právo na zabudnutie

V takomto prípade sme povinní vyhodnocovať, či sú na vymazanie splnené právnymi predpismi vyžadované podmienky, pretože v niektorých právnymi predpismi stanovených prípadoch sme povinní Vaše údaje uchovávať a archivovať po zákonom stanovenú dobu, napriek tomu, že by ste požadovali príslušné údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracúvania

V zákonom ustanovených prípadoch máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov a spracúvali ich výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo môžete od nás požadovať, aby sme spracúvanie osobných údajov po zákonom stanovenú dobu zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, pokiaľ je to technicky možné. Ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vaše osobné údaje odovzdáme v zodpovedajúcom formáte Vami určenej tretej strane.

Právo namietať proti spracúvaniu údajov, automatizované individuálne rozhodovanie (vrátane profilovania)

Ak sa domnievate, že spracovávanie Vašich osobných údajov vykonávame v rozpore s právnymi predpismi, prosím obráťte sa na nás, radi Vám podáme vysvetlenie, prípadne vykonáme potrebnú nápravu.

Právo podať sťažnosť

S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, t.j. začať konanie podľa §100 ZoOOÚ.

Kontaktné údaje na uplatnenie práv

Vaše práva voči Spoločnosti týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov, si môžete voči nám uplatniť na kontaktných adresách viď informácie o prevádzkovateľovi. Vyjadrenia Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť a počet žiadostí. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

Právo odvolať súhlas

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Svoj súhlas môžete odvolať na kontaktných adresách viď informácie o prevádzkovateľovi. Prosím v odvolaní súhlasu uveďte kto odvolanie podáva, aby sme Vás vedeli identifikovať.

Existencia automatizovaného rozhodovania a profilovania

K automatizovanému rozhodovania ani k profilovaniu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v tejto oblasti nedochádza.

Kontakt
  • 0915 317 656
  • 02 / 3813 1232
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sledujte nás

Copyright © 2024 4Value